Tarieven

Voorwaarden en Verzenden

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Mister Mirko.

1. Definitie
Onder de afnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Mister Mirko opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen.

2. Toepasbaarheid
2.1 , Mister Mirko (btw. BE0882.710.292), stelt afnemers via haar website www.mistermirko.be in de gelegenheid haar producten te bestellen.
2.2 Mister Mirko heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

3. Overeenkomst
3 .1 De overeenkomst tussen u en Mister Mirko komt tot stand op het moment dat u:
a) een bestelling hebt geplaatst via de website van Mister Mirko (www.mistermirko.be) door het volledig en correct invullen van het bestelformulier,
b) kennis heeft genomen van onze Algemene Voorwaarden en vervolgens op de "formulier verzenden” knop gedrukt heeft waardoor uw bestelling werd verzonden,
c) van Mister Mirko een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling en de verzendkosten.

4. Levering
4 .1 Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud tot het moment dat de bestelling volledig betaald is.
4 .2 De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Indien bepaalde producten niet meer leverbaar zijn dan ontvangt u daarover van Mister Mirko zo spoedig mogelijk bericht.
4 .3 De levering van de bestelde producten vindt plaats naar het door de afnemer opgegeven bezorgadres. Verzending gebeurt per Taxipost, de kosten van verzending zijn voor rekening van de afnemer.
4 .4 Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer BE92000428199123 ten name van Annelies Van Kelf.
Overschrijving vanuit het buitenland gebeurt via:
BPost Bank
BIC: BPOT BE B1
IBAN: BE92 0004 2819 9123
woonplaats: Brugge
4.5 Alle verkochte producten zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.6 Aangezien de meeste producten van Mister Mirko specifiek voor afnemers gemaakt worden zullen bij een annulering van de bestelling de reeds gemaakte kosten aan de afnemer in rekening worden gebracht.
4 .7 Mister Mirko verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van artikelen tijdens verzending.
4.8 Afhankelijk van de aard van de bestelling tracht MisterMirko de producten binnen de 14dagen en na ontvangst van de betaling te leveren.

5. Overmacht
5 .1 Indien Mister Mirko als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
5 .2 Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding. Mister Mirko is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de afnemer terug te storten.
5 .3 Mister Mirko en de afnemer dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte te stellen.

6. Privacy
6 .1 Mister Mirko behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

7. Klachten
7 .1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen als deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij Mister Mirko zijn ingediend.
Door overschrijding van de termijn van 5 dagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden aangaande eventuele gebreken en/of klachten. Alle producten worden met de hand gemaakt, dit geeft een ander uitzicht dan een industrieel vervaardigd product. Een scheef steekje of een stofmarkering worden dan ook niet aanvaard als zichtbaar gebrek aangezien deze niets afdoen aan de kwaliteit en functionaliteit van het product. Het is belangrijk dat je dit begrijpt voor je bestelt. Wij zorgen er natuurlijk voor dat de producten correct afgewerkt en perfect functioneel zijn.
7 .2 Mister Mirko zal binnen 14 dagen de klacht trachten op te lossen. Mister Mirko zal u hierover per e-mail berichten. Als een klacht terecht is, heeft Mister Mirko, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product. De transportkosten ten gevolge van herstel of vervanging zijn volledig ten laste van de koper.

8. Intellectueel eigendom
8 .1 Alle ontwerpen en producten zijn het intellectueel eigendom van Mister Mirko. Indien inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van Mister Mirko zal in overeenstemming met het geldende recht hiertegen worden opgetreden.
8 .2 Door Mister Mirko op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op www.mistermirko.be.

9. Verzakingsrecht – retourneren
De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper. Dit recht geldt enkel voor aankoop van artikelen uit voorraad, in ongebruikte en ongewassen nieuwstaat. Specifiek op maat of vraag gemaakte bestellingen worden niet geretourneerd!

10. Rechtszetel en toepasselijk recht
10.1 Op de verhoudingen tussen Mister Mirko en de afnemer is het Belgische recht van toepassing.

Posttarieven:

Deze tarieven zijn gebaseerd op de gangbare tarieven van de Belgische Post en onderhevig aan hun veranderingen. Bij de bevestigingsmail van uw bestelling worden de definitieve verzendkosten medegedeeld.

Verzending als taxipost (traceerbaar)

  Binnen België Naar Nederland Naar de rest van Europa
- tot 350gr

5 euro

7 euro

op aanvraag
- tot 1 kg 5 euro 8,5 euro op aanvraag
- tot 2 kg 5 euro
8,5 euro
op aanvraag
- tot 10 kg 7 euro 9,5 euro
op aanvraag